نوشته‌ها

تعلیق قوانین مهاجرت گرجستان

تعلیق قوانین مهاجرت گرجستان

تعلیق قوانین مهاجرت گرجستان تعلیق قوانین مهاجرت گرجستان - ایکا باسلیا قدیمی ترین عضو حزب رویای گرجستان و رئیس کمیته تدوین مقررات پارلمان بود که ظاهرا در اعتراض به انتخاب ۱۰ عضو دادگاه عالی، استعفا نموده است. به گزارش خبرگزاری گرجستان، با استعفای …