نوشته‌ها

وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان

وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان

??دیمیتری کومسیشویلی وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان : اعتماد سرمایه گذاران و انتظارات مثبت نسبت به محیط تجاری کشور گرجستان رو به افزایش است. دیمیتری کومسیشویلی ، معاون اول نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد و توسعه پایدار گرجستان گفت : اعتماد سر…