نوشته‌ها

مبارزه با خشونت در گرجستان

مبارزه با خشونت در گرجستان و دستگیری مجرمان

اعضای شورای اروپا موافقت نامه ای را برای مبارزه با خشونت در گرجستان و دستگیری مجرمان امضا کردند تا از این طریق بتوانند امنیت و آرامش بهتری را برای ساکن گرجستان تامین کنند. این موافقت نامه در تاریخ ۲۰۱۷ ۱۹May در طول جلسه کمیته وزیران شورای اروپا بر…