نوشته‌ها

تفاهم نامه مهم گرجستان و ایران

تفاهم نامه مهم گرجستان و ایران

تفاهم نامه مهم گرجستان و ایران : "علی ربیعی وزیر تعاون كارورفاه اجتماعی"درپايان ششمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران وگرجستان با"گیورگی گاخاریا وزیراقتصاد وتوسعه پایدارگرجستان" تفاهم نامه همکاری امضاء کرد…???????? شرح تفاهم نامه ششمين اجلاس كميسيون…