جریمه بانک TBC در گرجستان

جریمه بانک TBC توسط بانک ملی گرجستان

به گزارش کوجورجیا، بانک ملی گرجستان جریمه ای با مبلغ یک میلیون GEL را برای بانک TBC اعمال کرده است. جریمه بانک TBC که یک میلیون GEL می باشد براساس نتایج و گزارش PWC، درست اعمال شده است. PWC در واقع مخفف عبارت (Price Waterhouse Coopers) می باشد که یک گزارش درباره مدیریت بانکی و حسابرسی بانکی است.

ادامه مطلب