نوشته‌ها

رفع سوء تفاهم های ایران و گرجستان

رفع سوء تفاهم های ایران و گرجستان

رفع سوء تفاهم های ایران و گرجستان   یوسف چاخواشویلی سفیر گرجستان در ایران درباره رفع سوء تفاهم های ایران و گرجستان به خبرنگاران گفت: طرف ایرانی معتقد است که اخیرا شمار زیادی از شهروندان ایرانی مجاز به ورود به گرجستان نبوده اند، ام…
کمیسیون معاملات ملک در گرجستان

کمیسیون معاملات ملک در گرجستان

,
کمیسیون معاملات ملک در گرجستان در این کشور نیز همانند همه کشورهای دیگر قوانین خاصی جهت کمیسیون معاملات ملک در گرجستان اجرا میشود. محاسبه کمیسیون معاملات ملک در گرجستان یک فرمول ساده دارد که برای تمامی معاملات اجرا می‌شود و رعایت نکردن این فرمول به …