نوشته‌ها

آمار مسافران هوایی گرجستان

آمار مسافران هوایی گرجستان

آمار مسافران هوایی گرجستان آمار مسافران هوایی گرجستان - بر اساس آمار موجود، تعداد مسافران هوایی گرجستان در سال ۲۰۱۸ نبست به دو سال گذشته افزایش داشته است. بر طبق گزارش آژانس هواپیمایی گرجستان درباره آمار مسافران هوایی گرجستان، در سال ۲۰۱۸، پنج …