نوشته‌ها

فعالیت های ورزشی گرجستان

فعالیت های ورزشی گرجستان

فعالیت های ورزشی گرجستان ‎انستیتوی علمی پژوهشی تربیت بدنی مرکز اساسی تمام فعالیت های ورزشی گرجستان می‌باشد. امروزه در فعالیت مجامع و انجمن‌های ورزشی گرجستان که از افراد داوطلب تشکیل شده‌اند، از جمله انجمن‌های «کاریشنخالا»، «گانتیادی»، «دینام…