نوشته‌ها

رفع سوء تفاهم های ایران و گرجستان

رفع سوء تفاهم های ایران و گرجستان

رفع سوء تفاهم های ایران و گرجستان   یوسف چاخواشویلی سفیر گرجستان در ایران درباره رفع سوء تفاهم های ایران و گرجستان به خبرنگاران گفت: طرف ایرانی معتقد است که اخیرا شمار زیادی از شهروندان ایرانی مجاز به ورود به گرجستان نبوده اند، ام…