نوشته‌ها

مزایای گرجستان

مزایای گرجستان

مزایای گرجستان در این مقاله در به مزایای گرجستان می پردازیم گرجستان كشوري بين درياي سياه و درياي خزر كه بين دو قاره آسيا و اروپا واقع شده است و از مهمترين أهداف مقامات بلند پايه سياسي اين كشور عضويت دراتحاديه اروپا و ناتو است . در حال حاضر ع…