نوشته‌ها

پاسپورت گرجستان ، مهاجرت به گرجستان

ملک و اقامت گرجستان

خرید ملک و اقامت گرجستان طبق قانون دولت گرجستان، خرید هرگونه ملک (بجز زمین کشاورزی) برای خارجیان ، تنها بدون داشتن اصل پاسپورت یا کارت اقامت گرجی هم ممکن است. پس از خرید ملک امکان اخذ اقامت یکساله نیز میسر است. پس از ۵ بار تمدید اقامت یکسا…