نوشته‌ها

صادارت سیب گرجستان

صادارت سیب گرجستان

صادارت سیب گرجستان به گزارش شرکت East Fruit ، میزان تولید سیب در گرجستان و صادارت سیب گرجستان در سال ۲۰۱۸ ، در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته است که البته این مقدار سیب افزوده شده صرف صادرات این محصول از گرجستان به کشورهای دیگر گردیده ا…