نوشته‌ها

کشاورزی در گرجستان

کشاورزی در گرجستان

,
کشاورزی در گرجستان کشاورزی در گرجستان  با خاک های حاصلخیز، آب پاک و آب و هوا مطلوب، بستری مناسب را فراهم مینماید وطیف گسترده ای از محصولات کشاورزی را تهیه می کند و تا ۱۰ درصد تجارت مواد غذایی بین جمهوری در اتحاد شوروی را فراهم می کند. کشاورزی در گ…