کشور نمونه در مبارزه با هپاتیت C

گرجستان به عنوان کشور نمونه در مبارزه با هپاتیت C

به گزارش کوجورجیا، به کشور گرجستان به عنوان کشور نمونه در مبارزه با هپاتیت C جایزه اهدا می شود. دسترسی گسترده به خدمات تشخیص و درمان هپاتیت C،  به طور قابل توجهی سبب کاهش این بیماری در گرجستان شده است.

ادامه مطلب