نوشته‌ها

مقابله با آلودگی در گرجستان

برای مقابله با آلودگی در گرجستان افرادی زیادی جریمه شدند

در ماه آوریل بازرسانی خیابانی برای مقابله با آلودگی در گرجستان  از طرف دولت مسئول شدند تا افرادی که به محیط زیست آسیب می زنند را جریمه کنند که اجرای این برنامه نشان دهنده اهمیت دولت گرجستان به پاکیزگی محیط زیست است. بازرسان خیابانی شرکت Tb…