نوشته‌ها

تفلیس قدیم ؛ تفلیس جدید

تفلیس قدیم ؛ تفلیس جدید

?? تفلیس قدیم ؛ تفلیس جدید در طول تاریخ شهرها تکامل یافته اند و داستان تحول آنها نیز همیشه جالب است. تفلیس قدیم ؛ تفلیس جدید هرچه شهر بزرگتر باشد، تحول بیشتری در آن رخ می دهد. امروز ما داستان تحول تفلیس را بررسی می کنیم. این شهر در ق…