نوشته‌ها

تعرفه خدمات کنسولی در سفارت ایران در گرجستان

تعرفه خدمات کنسولی در سفارت ایران در گرجستان لیست تعرفه خدمات کنسولی در سفارت ایران در گرجستان به شرح زیر می باشد: موضوع مبلغ بهیورو ترجمه شناسنامه ( صفحه اول) به زبان گرجی ۱۲ ترجمه شناسنامه ( کامل ) به زبان گرجی ۲۲ ترجمه گواهی تحصیلی مدر…