نوشته‌ها

تبیلیسوبا؛ جشن تولد تفلیس

تبیلیسوبا؛ جشن تولد تفلیس تولدها فقط یک بار در سال می آیند، و تفلیس نیز استثنا نیست. هیچ کس مطمئن نیست که در کدام روز و کدام یک از ماه ها، پادشاه واختانگ گرگاسالی، تصمیم گرفت تا این شهر را در این محل بسازد. بنابراین روز تولد پایتخت گرجستان در رو…