نوشته‌ها

بانک بین المللی در گرجستان

بانک بین المللی در گرجستان

بانک بین المللی در گرجستان بانک بین المللی بازسازی و توسعه IBRD در گرجستان بانک بین المللی بازسازی و توسعه IBRD   در سال ۱۹۴۴ پس از جنگ جهانی دوم  در اروپا شروع بکار نمود. بزرگترین بانک توسعه جهان در زمینه مشاوره و حمایت جهت روند سیاست کشورها برا…